GYIK / Fogalmak

 1. Az ÁSZF célja, területi és időbeli hatálya

1.1. Jelen ÁSZF meghatározza a Gepárd Express Kft – továbbiakban: Szolgáltató – futárpostai tevékenységének általános szerződési feltételeit.

1.2. Az ÁSZF-ben meghatározott feltételek szerint a Szolgáltató vállalja meghatározott küldemény díjazás ellenében történő felvételét (kiindulási pont), a rendeltetési helyre (érkezési pont) történő szállítását és a címzettnek való kézbesítését (kézbesítési pont).

1.3. A Szolgáltató tevékenységét a postai szolgáltatásokról szóló 2012. évi CLIX. törvény, valamint a postai szolgáltatások nyújtásának és a hivatalos iratokkal kapcsolatos postai szolgáltatás részletes szabályairól, valamint a postai szolgáltatók általános szerződési feltételeiről és a postai szolgáltatásból kizárt vagy feltételesen szállítható küldeményekről szóló 335/2012. (XII.4.) Kormányrendelet alapján postai szolgáltatás keretében végzi. A Szolgáltatót a jogszabályoknak megfelelően a Nemzeti Hírközlési Hatóság a BB-4778-11/2003 ügyiratszámú határozatában nyilvántartásba vette a postáról szóló 3003. évi CI. tv. alapján. A hatóság a PS-9736-7/2005-ös ügyiratszámú határozatában a cég tevékenységét futárpostai szolgáltatásra módosította

A Futárszolgálatok felügyeletét ellátó szervek:

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (1015 Budapest, Ostrom u. 23-25., levélcíme: 1525 Budapest, Pf. 75.,  tel: 06-1-457-7100, info@nmhh.hu)

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala Postafelügyeleti főosztály (1088 Budapest, Reviczky u. 5., levélcíme: 1433 Budapest, Pf. 198., tel.: 06-1-429-8625, fax:06-1-429-8763)

1.4. Az ÁSZF célja, hogy az elektronikus hírközlésről, a postáról és a postai szolgáltatás ellátásáról, a fogyasztóvédelemről és a polgári jog egyéb rendelkezéseiről szóló jogszabályok betartásával szabályozza a Szolgáltató által végzett futárpostai tevékenység általános szabályait, az egyes szolgáltatásokat és azok díjtételeit, a szolgáltatás igénybevételének rendjét, a felek jogaira és kötelezettségeire vonatkozó általános rendelkezéseket, valamint a felelősségi szabályokat.

1.5. Jelen ÁSZF hatálya a Magyarország területén végzett futárpostai szolgáltatási tevékenységre terjed ki.

1.6. A jelen ÁSZF határozatlan időre szól, annak módosítása esetén a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság által jóváhagyott, módosított rendelkezéseket a módosítás illetve annak a Szolgáltató ügyfélszolgálati irodáján történő kifüggesztése napját követő 15. naptól megkötött szerződésekre kell alkalmazni.

1.7. Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy az ÁSZF-ben foglalt feltételektől eltérő tartalommal az általa meghatározott bármely feladó vagy megrendelés vonatkozásában egyedi megállapodást kössön. Egyedi megállapodás kötésekor az ÁSZF-ben foglalt rendelkezések csak annyiban alkalmazhatóak, amennyiben azok tekintetében a felek az egyedi megállapodásban eltérően nem rendelkeznek.

1.8. Értelmező rendelkezések:

Feladó: aki a postai szolgáltatóval a postai szolgáltatási szerződést saját nevében megköti.

Fix kiállás: A feladó kérésére, akár napi rendszerességgel előre megállapodott időpontokban, a Szolgáltató által biztosított, a feladóhoz kiálló futár, aki a megállapított időpontig a feladó által összegyűjtött küldeményeket egyszerre viszi el a címzettekhez történő kézbesítés céljából.

Internetes csomagkövetés: A Szolgáltató által működtetett internetes oldal, ahol regisztráció után a feladó küldeményeket adhat fel, illetve azok sorsát nyomon követheti. Láthatja mikor és ki vette át a küldeményét a címhelyen.

E-mail értesítés: Az internetes rendeléskor bejelölhető opció, mely alapján a feladó a küldemény kézbesítéséről, annak megtörténte után értesítést kap az általa megjelölt e-mail címre.

Díjmentes SMS-értesítés: Az internetes rendeléskor bejelölhető opció, mely alapján a feladó a küldemény kézbesítéséről, annak megtörténte után értesítést kap az általa megjelölt telefonszámra SMS üzenet formájában.

Körfuvar: olyan fuvar, melynél több cím úgy esik egy irányba, hogy a kiindulási pont és a legtávolabbi érkezési pont közé eső címek kitérő nélkül, vagy kisebb kitérővel (a kezdő és a legtávolabbi pont közötti egyenes 2 oldalán 5-5 fokos szögön belül, amikor a szög csúcsa a kezdőpont) érinthetők.

Költséghely szerinti számlázás: A feladó által megjelölt, cégen belüli részleg, osztály, posztnév vagy szám, melyet a szállítólevélen és a számlázásnál a Szolgáltató feltüntet.

Internetes számlainformáció: A Szolgáltató által működtetett internetes oldalon elérhető funkció, melynek segítségével a feladó az általa elküldött küldeményekkel kapcsolatban számla információkat kérdezhet le.

Időgarantált szolgáltatás: a Szolgáltató kötelezettségvállalása, amellyel a postai küldemény meghatározott időtartamon belüli vagy meghatározott időpontban történő kézbesítésére vállal kötelezettséget.

Címzett: Akinek a feladó a postai küldeményt küldi.

Kiindulási pont: Az a helyszín, ahol a küldeményt a Szolgáltató a feladótól kézbesítésre átveszi

Érkezési pont: A feladó által megjelölt rendeltetési hely.

 1. Az ügyfélszolgálati iroda, elérhetőségek

A Szolgáltató ügyfélszolgálati irodája, elérhetősége és nyitvatartási ideje:

Székhelye: 2636 Tésa Kossuth u. 70.

Postacím: 2146 Mogyoród Gödöllői út 97.

Telefon: (1) 399-9970

E-mail: futar@gepardteam.hu

Rendelésfelvétel: (1) 399-9970 naponta 0-24 óráig, interneten (www.gepardexpress.hu) irodai munkaidőben

Ügyfélszolgálat címe: 2146 Mogyoród Gödöllői út 97.

Iroda Nyitva tartás: (irodai munkaidő): munkanapokon 08-17 óráig

Jelen ÁSZF-et az ügyfélszolgálati irodában kifüggesztve, az internetes honlapon a szolgáltatást igénybe vevők számára hozzáférhetővé kell tenni. Az ügyfélszolgálat a szolgáltatást igénybe vevők bejelentéseinek intézésére, koordinálásra, kapcsolattartásra, a panaszok kivizsgálására, orvoslására, valamint a szolgáltatást igénybe vevők tájékoztatására szolgál.

 

 1. Szolgáltatások

3.1. A Szolgáltató futárpostai tevékenységet végez. A futárposta-szolgáltatás olyan – a küldemény felvételétől számított legfeljebb 24 órán belül teljesítendő – időgarantált postai szolgáltatás, amelynek keretében a Szolgáltató arra vállal kötelezettséget, hogy a postai küldemény felvételét végző személy a postai küldeményt a kézbesítés megkísérléséig megszakítás nélkül személyes felügyelete alatt tartja oly módon, hogy a feladó ez alatt bármely időpontban rendelkezhessen a postai küldemény címzettjének vagy címének a megváltoztatásáról, és sikertelen személyes kézbesítés esetén megtehesse a szükséges intézkedéseket. A postai szolgáltatásokról szóló 2012. évi CLIX. törvény 8.§ (1) bekezdése alapján a futárposta-szolgáltatás az egyetemes postai szolgáltatást nem helyettesítő postai szolgáltatásnak minősül.

3.2. A Szolgáltató alapvetően a küldeményeket jellegük szerint az alábbi csoportokba osztja:

3.2.1. Motoros küldemény: Azok a küldemények, amelynek össztömege legfeljebb 5 kg és maximum A4-as méretű. Azok a küldemények, amelyek össztömege az 5 kg-ot meghaladja vagy méretük az A4-as méretet meghaladja, vagy kisebbek, de törékenyek, sérülékenyek, autós küldeménynek minősülnek.

3.2.2. Autós küldemény: Azok a küldemények, amelyek össztömege legfeljebb 150 kg, illetve egy normál gépjármű csomagtartójába vagy rakterébe beleférnek. (maximális súlyhatár csomagonként 20 kg)

3.2.3. Puttonyos küldemény: Azok a küldemények, amelyek össztömege legfeljebb 500 kg illetve maximálisan 1 raklap, 3 m3 össztérfogatú. (maximális súlyhatár csomagonként 20 kg )

3.2.4. Teherautós küldemény: Azok a küldemények, amelyek össztömege legfeljebb 1200 kg illetve maximálisan 5 raklap, 10 m3 össztérfogatú. (maximális súlyhatár csomagonként 20 kg) Nagyobb súly, vagy méret esetén külön ajánlat szükséges.

3.2.5  A küldemények jelen ÁSZF szerinti besorolása nem érinti a postai küldemények súly- és mérethatáraira vonatkozó mindenkori jogszabályi előírásokat.

3.2.6. A küldemények jelen ÁSZF szerinti csoportosítása a küldeményre irányadó szolgáltatási díj szerinti besorolást adja meg és nem vonatkozik feltétlenül a küldemény továbbítására igénybe vett szállítóeszközre.

A konkrét szállítóeszközt minden esetben a Szolgáltató jogosult meghatározni, amely a küldemény jelen ÁSZF szerinti jellegét, amennyiben jelen ÁSZF eltérően nem rendelkezik, nem változtatja meg. Az optimális szállítóeszköz meghatározásánál a Szolgáltató a küldemény jellegén kívül figyelembe veszi a kiállási garancia teljesítéséhez szükséges egyéb (tér, idő stb.) tényezőket is.

3.4. A Szolgáltató az alábbi különszolgáltatásokat nyújtja: fix kiállás, internetes csomagkövetés, e-mail értesítés, díjmentes SMS-értesítés, körfuvar, költséghely szerinti számlázás, internetes számlainformáció, időgarantált szolgáltatás. A fentieken túli különszolgáltatások igénybe vételéhez feleknek külön megállapodást kell kötniük.

 1. A küldemény felvétele

4.1. Feladó kötelezettsége, hogy a küldeményt tartalmától és méretétől függően, szállításhoz megfelelően becsomagolva és lezárva adja át Szolgáltató részére. A küldemény csomagolása abban az esetben tekinthető megfelelőnek, ha azon jól láthatóan és jól olvashatóan feltüntetésre került a címzett neve és a szolgáltatás érkezési pontjának adatai, úgy mint település, utca, házszám, emelet, ajtó, valamint a csomagolás alkalmas arra, hogy a küldeményt megóvja és a küldemény mások személyét vagy vagyonát – beleértve a Szolgáltatót is – ne veszélyeztesse. A postai szolgáltatásokról szóló 2012. évi CLIX. törvény 40 § (6) bekezdése alapján a postai szolgáltató köteles megtagadni a szerződés megkötését többek között akkor, ha a postai küldemény csomagolása nem felel meg a jelen ÁSZF-ben foglalt előírásoknak.   

4.2. A küldemény átvételekor a Szolgáltató a küldemény értékére vonatkozóan a feladótól nyilatkozatot kérhet az esetlegesen bekövetkező kár nagyságának megállapítása érdekében. A feladó a Szolgáltató értékre vonatkozó adatbekérésének nem köteles eleget tenni és a küldemény értékét nem köteles meghatározni, ebben az esetben azonban az ebből eredő kár a feladót terheli. Amennyiben a feladó a küldemény tartalmával, értékével kapcsolatos tájékoztatást nem adja meg, önmagában ez a körülmény nem jelenti egyben azt is, hogy a Szolgáltató a futárpostai tevékenység ellátását köteles visszautasítani. Ilyen esetben a nyilatkozattétel elmulasztásának következményei kizárólag a feladót terhelik.

4.3. A Szolgáltató köteles a rendelés felvételét követő lehető legrövidebb időn belül a feladó által megjelölt helyszínen küldeményfelvételre képes állapotban és munkaeszközökkel megjelenni és a küldeményt a gazdaságos és biztonságos továbbítás szabályai szerint annak érkezési pontjára eljuttatni.

4.4. Normál körzetdíjas azonnali fuvarok esetén –amennyiben egyedi szerződés másképp nem szabályozza- Budapest területén belüli és az agglomerációból (max. 7 km a kilépési ponttól), ill. az agglomerációba fuvarok esetében a felvételtől számított 4 órás (sürgős fuvar esetén kétszeres szorzóval 2 órás) végzési garanciát vállal azzal, hogy ezen kötelezettség körfuvar, illetve vis maior esetén nem köti, míg Budapest területén kívüli fuvar esetén kiállási garanciát nem vállal, a kiállási időben esetenként állapodik meg a feladóval. Különleges esetekben (nagyobb ünnepek pl: karácsony környéke, közlekedési rend felborulása), a kiállási, végzési időtől a Szolgáltató eltérhet, de erről minden esetben a megrendelés felvételekor köteles tájékoztatni a feladót.

4.5. Fix díjas azonnali fuvarok esetén –amennyiben egyedi szerződés másképp nem szabályozza- Budapest területén belüli és az agglomerációból (max. 7 km a kilépési ponttól), ill. az agglomerációba fuvarok esetében a felvételtől számított 4 órás (sürgős fuvar esetén kétszeres szorzóval 2 órás) végzési garanciát vállal azzal, hogy ezen kötelezettség körfuvar, illetve vis maior esetén nem köti, míg Budapest területén kívüli fuvar esetén kiállási garanciát nem vállal, a kiállási időben esetenként, állapodik meg a feladóval. Különleges esetekben (nagyobb ünnepek pl: karácsony környéke, közlekedési rend felborulása), a kiállási, végzési időtől a Szolgáltató eltérhet, de erről minden esetben a megrendelés felvételekor köteles tájékoztatni a feladót.

 1. A küldemény tartalmára vonatkozó szabályok

5.1. A feladó felelőssége gondoskodni arról, hogy a küldemény tartalma a jogszabályoknak és az Általános Szerződési Feltételekben meghatározott feltételeknek megfeleljen.

5.2. A Szolgáltató köteles megtagadni a szerződés megkötését, illetve a szerződés megkötését követően köteles megtagadni a szolgáltatás teljesítését (és erről a feladót értesíteni), ha

       – a szerződés teljesítése jogszabályba, továbbá az Egyetemes Postaegyesület Alkotmánya alapján megkötött nemzetközi szerződést kihirdető jogszabályba vagy az alapján megkötött megállapodásba ütközik;

       – a postai küldemény tartalma nyilvánvalóan sérti vagy veszélyezteti az életet, egészséget, testi épséget vagy az emberi környezetet;

       – az esetlegesen feltételesen szállítható postai küldemény nem felel meg az ilyen küldeményekre vonatkozó előírásokra;

       – a postai küldemény csomagolása nem felel meg a jelen ÁSZF-ben foglalt előírásoknak.

5.3. A küldemény tartalma nem lehet olyan tárgy vagy anyag, amelynek szállítását jogszabály vagy jelen ÁSZF tiltja. A szállításból jelen ÁSZF alapján kizárt küldemények az alábbiak: hűtött, fagyasztott áru, veszélyes áru (ADR, DGR, RID, stb. besorolás szerint), jövedéki termékek, készpénz, érmék, okmánybélyegek, értékpapírok, arany, ezüst, igazgyöngy, drágakő, ékszerek, órák, műtárgyak, hangszerek, antikvitások, fegyverek és lőszerek, élő állatok és növények, drogok, narkotikumok. A tárgyakat a működésükhöz szükséges energia illetőleg erőforrásokkal együtt úgy kell a küldeményben elhelyezni, hogy a csomagolás a véletlenszerű működésbe lépést megakadályozza.

5.4. A Szolgáltató a küldemény átvételekor, illetve a szolgáltatás ideje alatt nem köteles megvizsgálni a küldemény tartalmát arra vonatkozóan, hogy az a szállításból kizárt-e, vagy csupán feltételesen szállítható. Ha azonban a szolgáltatás bármely szakaszában azt állapítja meg, hogy a küldemény tartalma a szállításból kizárt, vagy a szállításhoz szükséges feltételek hiányoznak, a küldeményt a címzettnek nem kézbesíti és erről a körülményről haladéktalanul tájékoztatja a feladót.

5.5. Amennyiben a feladó a jogszabályokban és a jelen ÁSZF-ben foglalt előírásokat szándékosan vagy gondatlanságból megsérti, a feladót terheli a felelősség a küldemény által más személyek – beleértve a Szolgáltatót is – életében, egészségében, testi épségében és vagyonában, más küldeményekben okozott károkért, a feladó köteles viselni valamennyi okozott kárt és a Szolgáltatónál felmerült többletköltségeket, úgymint visszaküldés, újracsomagolás, a kárenyhítés körében felmerült költségek, stb.

 1. A kézbesítés

6.1. A kézbesítés megtörténtéig a feladó szabadon rendelkezhet a küldeménnyel, megváltoztathatja az érkezési pontot és a szerződéstől elállhat. Az ezzel kapcsolatban felmerült költségeket azonban – ellenkező megállapodás hiányában – köteles megtéríteni.

6.2. A Szolgáltató a küldeményeket a feladó által megjelölt, a küldeményen, vagy annak kísérő okiratán feltüntetett címhelyen kézbesíti, kivéve, ha a felek megállapodása, illetve a küldemény címzettje ettől eltérően rendelkezik.

6.3. A nem megfelelő címzés a Szolgáltatót nem mentesíti a szolgáltatási szerződésben vállalt kötelezettségei teljesítésének megkísérlése alól, azonban a nem megfelelő cím miatti kézbesíthetetlenség esetén a Szolgáltató mentesül a kártérítési kötelezettség alól.

6.4. A Szolgáltató gondoskodik a küldemény biztonságos és gyors továbbításáról, ennek során az igénybe vett útvonalat szabadon állapíthatja meg.

6.5. A kézbesítés a küldemény feladó által megjelölt címzettnek vagy egyéb jogosult átvevőnek való átadásával, az átvétel és az átvétel idejének igazolásával (a szállítólevélen az átvevő aláírásával) történik meg. Amennyiben az átvevő az aláírást ok nélkül megtagadja, az ebből fakadó következményekért a Szolgáltatót felelősség nem terheli. Ezt a körülményt a Szolgáltató a szállítólevélen köteles feltüntetni.

6.6. Kézbesíthetetlennek minősül az a küldemény, amelyet a Szolgáltatón kívül álló okból nem lehet a címzettnek (vagy az egyéb jogosult átvevőnek) kézbesíteni. Ha a küldemény kézbesíthetetlennek minősül vagy ha a szolgáltatási díjat a feladó – illetve erre irányuló megállapodás esetén a címzett vagy az egyéb jogosult átvevő – nem fizette meg, a küldeményt a Szolgáltató köteles a feladónak visszakézbesíteni. A visszakézbesítés esetén a küldemény feladónak történő átadását a visszakézbesítés költségeinek megtérítéséhez kötheti a Szolgáltató. Amennyiben a feladó a visszakézbesítés költségeit nem téríti meg, vagy a Szolgáltatón kívül álló okból a visszakézbesítés nem lehetséges, a postai küldemény visszakézbesíthetetlennek minősül.

6.7. Amennyiben a küldemény a fentiek alapján visszakézbesíthetetlennek minősül, úgy a Szolgáltató köteles azt a felelős őrzés szabályai szerint őrizni azzal, hogy a postai küldeményt a Szolgáltató feladástól számított 3 hónapig köteles őrizni ezt követően felbonthatja, illetve azonnal felbonthatja, ha a postai küldemény tartalmának valószínűsíthető veszélyes vagy romlandó természete miatt annak 3 hónapig tartó őrzése a Szolgáltatótól nem várható el. A felbontást követően, amennyiben kereskedelmi értékkel rendelkező árut tartalmaz a postai küldemény, azt értékesíti, egyéb esetekben a küldemény tartalmát megsemmisíti.

 1. A szolgáltatások díjai

7.1. A távolság számítása különbözőképpen alakul a fővárosban és vidéken. Ennek megfelelően a Szolgáltató Budapesten a kiindulási és az érkezési pont közötti légvonal távolságának megfelelően 6 körzetet határozott meg, míg a vidéki fuvarozás a megtett km-ek függvényében alakul (oda-vissza km budapesti indulással és visszaérkezéssel). Budapest 35. km távolságú vonzáskörzetében a Szolgáltató speciális (kombinált) szabályokat alkalmaz. Fix díjas megállapodás esetén Budapesten és az agglomerációban a fix díj az irányadó, egyéb pestkörnyéki és vidéki címeknél a normál körzetdíjas árazás lép életbe.

7.2. A szolgáltatások díjai a küldemény jelen ÁSZF szerinti jellege és a távolság függvényében alakulnak. Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a szolgáltatás rendszeres igénybe vétele esetén, adott számlázási időszakban kedvezményt biztosítson a feladónak a felek erre irányuló külön megállapodása alapján. A megadott szolgáltatási díjak után a Szolgáltató a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelő általános forgalmi adót számít fel. A díjakat a jelen ÁSZF 1. sz. melléklete tartalmazza.

7.3. A Szolgáltató által felszámolt szolgáltatási díjakat beleértve az ügyintézési (pl.: várakozás, vásárlás, anyagbeszerzés, hivatalos ügyintézés, futár általi telefonálás az ügyfél megbízásából stb.) díjakat valamint az üzemanyag felár mértékét is a jelen ÁSZF elválaszthatatlan részét képező 1. számú Melléklet tartalmazza.

7.4. Vidéki szolgáltatás esetén a vissza fuvar során az érkezési ponttól az eredeti kiindulási pontig történő km-ben mért távolság figyelembe vételével kerül megállapításra az aktuális szolgáltatási díj.

7.5. Budapest környékén a díj 2 részből áll: a körzetdíjból (ami a kiindulási pont és a közigazgatási határ távolsága) valamint a közigazgatási határtól a kézbesítési pontig számolt fix díjból.. A Budapest környéki fix díjakat is a jelen ÁSZF elválaszthatatlan részét képező 1. számú Melléklet tartalmazza.

Kiállási díj, meghiúsult, ill. lemondott fuvarok esetén: Motoros és személygépkocsis azonnali megrendelés esetén a megrendeléstől számított 15 perc, puttonyos és teherautós küldemény esetén 30 perc után, ill. előrendelés esetén az előrendelési időpont előtt ugyanennyi időn belül lemondott, ill. meghiúsult fuvarok esetén Budapesten a jelen ÁSZF 1. számú melléklete szerint. Budapesten kívüli címek esetén a teljes fuvardíj illeti meg a Szolgáltatót. Külön megállapodás alapján fix kiállásra is lehetőség van. .

7.6. A felek külön megállapodása hiányában a feladó nem jogosult a Szolgáltatóval szemben szavatossági vagy bármely más okból fennálló követelését a szolgáltatási díjba beszámítani.

7.8. Késedelmes fizetés esetén Szolgáltató a késedelembe esés napjától a kifizetés napjáig évi 20% mértékű késedelmi kamatot számít fel, és a késedelmi kamaton felül felmerült kárát és költségeit is érvényesítheti.

7.9   A szolgáltatási díj megfizetése történhet a szolgáltatás igénybe vételekor készpénzfizetési számla ellenében készpénzben, illetve átutalással a számlán feltüntetésre kerülő fizetési határidő figyelembe vételével.

7.10 Amennyiben a küldemény kézbesítése olyan okból nem vagy hibásan történik, amelyért a Szolgáltató felelősséggel tartozik, a Szolgáltató a kártérítésen túl a szolgáltatási díjat a feladó részére visszatéríti.

7.11 A Szolgáltató a feladó előzetes írásbeli kérése alapján a szolgáltatási díjról kiállított számlákat összevont, részletes vagy költségkódonkénti bontásban állítja ki és küldi meg a feladó részére.

 1. Előrendeléses fuvarok, internetes csomagkövetés

8.1. Külön megállapodás alapján a Szolgáltató előrendelést is vállal. Ennek feltételeit minden esetben a külön megállapodás tartalmazza.

8.2. Hétköznapokon, munkaidőn kívül (17.00. órától másnap reggel 08.00. óráig) illetve munkaszüneti napokon a visszaigazolást (e-mail) is adó internetes csomagkövetési és webes megrendelés szolgáltatás nem elérhető.

 

 

 1. A Szolgáltató felelőssége

9.1. A Szolgáltató felel azért a kárért, amely a küldemény átvételétől a kézbesítésig vagy a feladó részére történt visszakézbesítésig terjedő idő alatt a küldemény teljes vagy részleges elvesztéséből, megsemmisüléséből, megsérüléséből keletkezett, kivéve, ha a kár a Szolgáltató működési körén kívül eső elháríthatatlan ok, a küldemény belső tulajdonsága, a csomagolás kívülről észre nem vehető hiányossága, nem megfelelő volta, a károsulton kívüli harmadik személy küldeménye következtében állott elő. A Szolgáltatót nem terheli kártérítési felelősség, ha csak a küldemény csomagolása sérül meg.

9.2. A küldemény részleges elveszését vagy megsérülését – ha az az átvételkor felismerhető – a küldemény kézbesítésekor, illetve a küldemény visszakézbesítésekor a címzett illetve a feladó a kézbesítési okiraton köteles feltüntetni. Ennek elmulasztása jogvesztéssel jár. Kézbesítési okirat hiányában, illetve, ha a részleges elveszés vagy a megsérülés a kézbesítéskor (visszakézbesítéskor) azonnal nem ismerhető fel, azt a felismeréstől számított három munkanapos jogvesztő határidőn belül kell a Szolgáltató részére írásban bejelenteni vagy a Szolgáltatónál írásban jegyzőkönyvbe vetetni.

9.3. A Szolgáltatóval szemben a küldemény elveszése vagy megsemmisülése címén kártérítési igényt a küldemény feladásától számított tizenötödik naptól kezdődő 6 hónapos jogvesztő határidőn belül lehet érvényesíteni, a Szolgáltatónál tett írásbeli bejelentéssel.

9.4. A Szolgáltatóval szemben a küldemény késedelmes kézbesítése miatti kártérítési igényt a küldemény átvételétől számított tizenöt napos jogvesztő határidőn belül írásban lehet bejelenteni.

9.5. Nem értéknyilvánított küldemény megsemmisülése vagy teljes elveszése esetén a Szolgáltató a szolgáltatásért fizetendő díj tizenötszörösét köteles kártérítési átalányként megfizetni. Nem értéknyilvánított küldemény részleges elveszése vagy megsérülése esetén a kártérítési átalány összege úgy aránylik a szolgáltatási díj tizenötszöröséhez, ahogyan a keletkezett kár aránylik a küldemény teljes értékéhez. 

9.6. A küldemény késedelmes kézbesítése, illetve a kézbesítés késedelmes megkísérlése esetén a Szolgáltató felelőssége legfeljebb az adott küldemény tekintetében fizetendő szolgáltatási díj kétszeres összegének megfelelő összeg erejéig áll fenn. Amennyiben azonban a késedelmet a Szolgáltató működési körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő, a postai küldemény határidőben történő kézbesítése azért volt sikertelen, mert a címzett vagy más jogosult átvevő nem volt elérhető a címben megjelölt helyen, továbbá ha a Szolgáltató úgy járt el ahogy az az adott helyzetben általában elvárható, mentesül a késedelmes teljesítésért fennálló felelősség alól.

 1. Panaszkezelés

10.1. Panasznak az olyan bejelentés minősül, amelyben a felhasználó állítja, hogy a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatás vagy a Szolgáltató alkalmazottjának, megbízottjának munkavégzése részben vagy egészben nem felel meg a jogszabályi előírásokban, illetve a jelen ÁSZF-ben foglaltaknak. Panasznak minősülnek különösen a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások minőségére, időbeli túllépésre vonatkozó kifogások, valamint a Szolgáltató egyéb tevékenységéhez fűződő, pl. a számlázással kapcsolatos észrevételek, kifogások is. A panasz egyéni jogsérelem vagy érdeksérelem megszüntetésére is irányulhat. Nem minősül panasznak a feladó részéről kezdeményezett, a küldemény továbbításával és kézbesítésével kapcsolatos pontos információk megismerésére irányuló tudakozódás.

10.2. A szolgáltatással kapcsolatos panasz az alábbi határidőn belül tehető:

– küldeményhez kapcsolódóan a feladás napjától számított 6 hónapos határidőn belül, mely jogvesztő

– sérelmezett tevékenység vagy magatartás esetén az erről való tudomásszerzéstől számított 30 napon belül, de legkésőbb a tevékenység vagy magatartás megvalósítását követő 6 hónapon belül.

10.3. A panasz beérkezését követően a Szolgáltató 30 napon belül, mely egy alkalommal a panaszos egyidejű értesítése mellett 30 nappal meghosszabbítható, kivizsgálja az ügyet. A Szolgáltató a kivizsgálás eredményéről haladéktalanul tájékoztatja a panaszost.

       Amennyiben valamely kártérítési igényt a Szolgáltató jogosnak ismer el, abban az esetben azt az igény elbírálását követően az erről szóló értesítésben megadott határidőbenköteles a jogosult részére megtéríteni.

       Amennyiben a Szolgáltató a számára az ügy kivizsgálására nyitva álló határidőn belül a panaszra adott válaszát nem küldi meg vagy a panaszra adott választ a panaszos nem fogadja el, a válasz elmaradása esetén a válaszadási határidő lejártától, illetve a válasz el nem fogadása esetén pedig a válasz kézhezvételétől számított 30 napon belül a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatósághoz fordulhat a panasz vagy a panaszkezelés kivizsgálása érdekében.

10.4. A panaszokról Szolgáltató nyilvántartást vezet. A Szolgáltató minden évben a nyilvántartás alapján beszámolót készít a panaszokról, mely beszámolót legkésőbb a tárgyévet követő év március 31. napjáig honlapján közzétesz.

10.5. A Szolgáltató levélpostai jellegű küldeményekre és kiscsomagokra biztosítással rendelkezik. A biztosítás feltételeiről a Szolgáltató honlapján vagy telefonos megkeresésre tájékoztatást ad.

10.6.. Egyebekben a Szolgáltatóval szemben támasztott panaszok jelzésére, érvényesíthetőségük határidejére és rendjére a Szolgáltató ISO minőségtanúsítási rendszerhez kapcsolódó Minőségirányítási Kézikönyve szerint kerül sor.

 1. A szolgáltatás korlátozása, szünetelése, a szerződés Szolgáltató általi felmondása

11.1. A szolgáltatás korlátozására, illetve szünetelésére abban az esetben van lehetőség, ha a szolgáltatás teljesítését jogszabály alapján korlátozzák vagy szüneteltetik, illetve ha a szolgáltatás teljesítéséhez szükséges forgalmi feltételek a Szolgáltató tevékenységi körén kívül álló okok miatt nem állnak a Szolgáltató rendelkezésére.

11.2. Amennyiben a továbbítás a megrendelés rögzítése után előálló okból ütközik akadályba, az akadály jellegétől függően a Szolgáltató egyéb módon gondoskodik a küldemény továbbításáról, vagy ha ez nem lehetséges, haladéktalanul értesíti a feladót.

 1. Egyéb rendelkezések

12.1. A Szolgáltató a futárpostai tevékenység ellátása során tudomására jutott adatok védelméről és kezeléséről a hatályos jogszabályok szerint gondoskodik. A feladó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató az őt jogszabály erejénél fogva terhelő adatszolgáltatási kötelezettsége teljesítése érdekében a szükséges mértékig az adatokat felhasználhatja, illetve harmadik személy részére kiadhatja.

12.2. A szerződés a küldemény felvételével, illetve a szolgáltatás elvállalásával jön létre, amennyiben jelen ÁSZF eltérő rendelkezést nem tartalmaz. Amennyiben a szolgáltatási díjat a feladó átutalással kívánja rendezni, abban az esetben a felek írásbeli szerződéskötésre kötelesek, ekkor a szerződés mindkét fél általi aláírásának napján jön létre. A feladó a küldemény átadásával, a szállítólevél vagy a készpénzes számla aláírásával elfogadja a jelen ÁSZF rendelkezéseit. Az ÁSZF teljes terjedelmében hozzáférhető a Szolgáltató internetes honlapján, az ügyfélszolgálati irodán, valamint külön kérés alapján a Szolgáltató azt telefax vagy postai küldemény útján is a feladó rendelkezésére bocsátja.

12.3. Szolgáltató a jelen ÁSZF-ben meghatározott szolgáltatásokat, a jelen ÁSZF-ben meghatározott minőségben nyújtja. Amennyiben a jelen ÁSZF-ben meghatározott szolgáltatásokat a jelen ÁSZF-ben foglalt feltételek szerint nyújtani nem tudja, úgy ezért Szolgáltató felelősséget vállal.

 

12.4. A felek mentesülnek a jelen ÁSZF vagy a külön szerződések alapján őket terhelő kötelezettségek nem-teljesítésével kapcsolatos felelősség alól, ha kötelezettségük elmulasztását a működési körükön kívül álló elháríthatatlan esemény (vis maior) okozta. Nem kizárólagos jelleggel ilyen eseménynek kell tekinteni az árvizet, földrengést, tűzvészt vagy más természeti csapásokat, kormányzati intézkedéseket, szükségállapotot, hadiállapotot, egész iparágra kiterjedő sztrájkot, stb.

12.4. Amennyiben bármelyik felet a kötelezettségei teljesítésében vis maior akadályozza, köteles erről a másik felet haladéktalanul tájékoztatni.

12.5. Amennyiben a vis maior bármelyik felet több mint 7 napon keresztül akadályozza kötelezettségei teljesítésében, a felek bármelyike jogosult az adott kötelezettséggel érintett szerződéstől elállni. Egyéb esetben a vis maior elmúltával a felek kötelesek a szerződésben foglaltakat teljesíteni. Felek a vis maior elmúltával visszatérő teljesítési kötelezettségük alól kölcsönös megegyezés útján mentesülhetnek.

12.6. A felek rögzítik, hogy a szerződésből származó jogviszonyra, a szerződéssel kapcsolatos valamennyi jog és kötelezettség tekintetében a magyar jogot tekintik irányadónak.

12.7. Amennyiben a jelen ÁSZF vagy az annak alapján létrejövő szerződések bármely része vagy rendelkezése érvénytelennek bizonyulna, ez nem érinti a többi rendelkezés érvényességét. Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy az érvénytelen részt olyan új szabállyal helyettesítse, amely megfelel eredeti célkitűzéseinek és a jelen ÁSZF-nek.

12.8. Jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény, a postai szolgáltatásokról szóló 2012. évi CLIX. törvény, a postai szolgáltatások nyújtásának és a hivatalos iratokkal kapcsolatos postai szolgáltatás részletes szabályairól, valamint a postai szolgáltatók általános szerződési feltételeiről és a postai szolgáltatásból kizárt vagy feltételesen szállítható küldeményekről szóló 335/2012. (XII.4.) Kormányrendelet, az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény, , a postai szolgáltatások minőségének a fogyasztók védelmével és a fogyatékos személyek postai szolgáltatásokhoz való hozzáférésével összefüggő követelményeiről szóló 14/2004. (IV. 24.) IHM rendelet, valamint a vonatkozó egyéb jogszabályok irányadóak.

Budapest, 2023. január 1.

 

Gepárd Express Kft.